Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de Món·Ment o de tercers que li hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

No es concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els drets de Món·Ment pel que fa a la propietat intel·lectual i industrial i sobre qualsevol altre dret relacionat amb el lloc web de Món·Ment i els serveis que s'hi ofereixen.

Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Món·Ment. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

Món·Ment donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

Acomplint l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Món·Ment els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que Món·Ment accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de Món·Ment seran recollides en un fitxer del qual és responsable Món·Ment.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza Món·Ment a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a Món·Ment resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD.

D'acord amb el que estableix la LOPD, en cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Món·Ment declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web ja que la funció dels enllaços que hi apareixen és únicament la d'informar sobre un tema concret.

Món·Ment s'exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'ells, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que s'accedeixi, així com dels perjudicis que la informació de la pàgina trobada pugui ocasionar en l'usuari.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.